آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آداب صحبت کردن | چگونه صحبت کنیم؟

آدمی ، باید که بسیار نگوید و سخن کسی را با حرف خود ، قطع نکند و چیزی را که از غیر او می پرسند جواب ندهد . اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر باشد ، صبر کند تا آن سخن تمام شود . سخنی که با او می گویند تا تمام نشود به جواب مشغول نگردد . از غیبت و دروغ گفتن خودداری کند . باید که شنیدن او از گفتن او بیش تر بود . از حکیمی پرسیدند که چرا شنیدن تو از گفتن تو زیادت است ؟ گفت : زیرا که مرا دو گوش داده اند و یک زبان . یعنی دو چندان که میگویی ، می شنو .

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز ، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

خواجه نصیر الدین طوسی ، اخلاق ناصری ، با اندکی تغییر .

برگرفته از کتاب فارسی ششم دبستان – چاپ سال ۱۳۹۱


بدان که آفات زبان بسیار است و زیان های آن بی شمار . از این است که ثواب خاموشی و فواید آن بی نهایت بود . و هر که خاموشی اختیار کند ، رستگار شود . و از رسول الله (ص) پرسیدند که کدام عمل فاضل تر ؟ایشان  زبان از دهان بیرون آوردند و انگشت بر آن نهادند . یعنی خاموشی . و فرمود که بیش تر خطاهای فرزند آدم ، در زبان وی است . و گفت : هرکه به خدای تعالی و به قیامت ایمان دارد  باید که جز از سخن خیر نگوید یا خاموش نشیند .

ملا ادهم عزلتی خلخالی ، لطایف المواقف

برگرفته از کتاب فارسی ششم دبستان – چاپ سال ۱۳۹۱

آداب صحبت کردن | چگونه صحبت کنیم؟

VISION