آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش اعدادطبیعی و صحیح (ریاضی هفتم)

اعداد طبیعی

اعدادطبیعی به اعدادی می گویند که کسر نداشته باشند.

به صورت ساده می توان گفت اعداد 0 ، 1 ، 2 ، 3 اعداد طبیعی هستند.

به مثال ها دقت کنید:

0 – 7 – 212 – 1023 همه اعداد طبیعی هستند اما 1.3 و 3.5 و ½ اعداد طبیعی نیستند.

 

 

اعداد شمارشی

اعداد شمارشی همان اعداد طبیعی هستند اما 0 دیگر جزو این مجموعه نیست چون شما نمی توانید 0 را بشمرید.

پس اعداد شمارشی اعداد 1 -2 3 4 و... هستند

 

 

اعداد صحیح

اعدادصحیح همان اعدادطبیعی هستند اما اعداد منفی نیز شامل آن ها می شود.


توجه کنید که در اعداد صحیح نیز مانند اعداد طبیعی نباید کسر وجود داشته باشد.

به اعداد صحیح که دارای علامت مثبت هستند اعداد صحیح مثبت می گوییم

به اعداد صحیح که دارای علامت منفی هستند اعداد صحیح منفی می گوییم.

پس اعداد صحیح را می توان اینگونه تعریف کرد:

اعداد صحیح ={ ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... } 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات اعداد صحیح ، اعداد طبیعی و اعداد شمارشی

1)کدام یک از اعداد زیر جزو اعداد طبیعی نیست؟

الف) 5 ب)2

ج)3- د)10


2)کدام یک از اعداد زیر جزو اعداد صحیح نیست؟

الف) 5 ب)3-

ج)1/2 د)10

 

3) مجموعه زیر جزو چه مجموعه ای است؟

{... , -5, -4, -3, -2, -1, 0}

 

 

پاسخ:

1)گزینه ج صحیح است چون اعداد منفی جزو اعداد طبیعی نیستند.

2)گزینه ج صحیح است چون اعداد کسری جزو اعداد صحیح نیستند.

3) این مجموعه به دلیل علامت های منفی جزو اعداد صحیح است.

VISION