آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش جدول ضرب به صورت شعر   عکس جدول ضرب

آموزش جدول ضرب به صورت شعر


ضرب یکی از چهار عمل (عملگر) اصلی در حساب، و جبر مقدماتی است.


علاوه بر آن، واژهٔ ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌های ریاضیات، نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد.

منظور از عمل، دستوری است که نحوه و مفهوم ترکیب دو عدد یا دو متغیر را بیان می‌کند. در مورد ضرب، این دستورالعمل به شیوهٔ زیر است:

به چند بار جمع کردن یک عدد با خودش ضرب می‌گویند. ابداع و به‌خدمت‌گیری این عملگر توسط بشر، برای سهولت فرایند محاسبه، و نیز کوتاهی و صرفه‌جویی در کار نوشتن صورت پذیرفته است.


مثال: ۵۵ = ۵+۵+۵+۵+۵+۵+۵+۵+۵+۵+۵ = ۵×۱۱


یک یکی می‌شه یک‌تا                         مثل خدای یکتا

خدا همیشه‌یکتاست                             علی ولیّ ِ خداست

دو یکّی هم که دوتّاست                      حسن امامِ تنهاست

سه یکّی، سه‌تاّ گندم                            حسین امام سوّم

چاریکی می‌شود چار                         سجّاد امامِ غمخوار

یک‌پنج‌تا پنجِ حاصل                            باقرامام فاضل

شش یکی می‌شه‌شش‌تا                       صادقِ آل عبا

یک هفتا می‌شه‌‌هفتا                             هفتم امامِ موسی

یک هشتا می‌شه هشتا                          هشتم امامِ رضا

نُه یکی نُه تا مداد                               نُهم امامِ جواد

دودوتّا می‌شود چار                            سه فصلِ بعدازبهار

دوسه‌تّا می‌شه‌شش‌تا                           شش ماهه‌ی کربلا

دوچارتامی‌شه هشتا                            ضامِن آهو رضا

دوپنج‌تا ده‌تاانگُشت                            مثل دوپا یا دومُشت

دوشش‌تا نشمُربا دست                        جواب اون دوازده‌است

دوهفتا بعدِکوشش                               چهاردهِ‌ جوابش

دوهشتا بی‌شمارش                             شانزدهِ جوابش

دونُه‌تا هجده‌ می‌شه                           نشکنی ظرف‌وشیشه

سه‌سه‌تّا می‌شه نُه‌تا                              نُه ماهِ درس شما

سه‌چارتاهم در اسلام                          می‌شه دوازده امام

سه بشود ضرب پنج                              پانزدهِ نَکِش رنج

سه شش‌تا هجده می‌شه                      درسو بخون همیشه

سه‌ هفتا بیست و یکّی‌است                  بینِ ما تنبلی نیست

سه هشتا بیست‌وچاره                          تنبلی داره چاره

سه‌ نُه‌تا بیست‌وهفته                             عمری که رفته‌، رفته

چاروبکن ضرب‌ِ چار                           شانزده آید به کار

چارپنج‌تا می‌شودبیست                      بهتراز این نمره نیست!

چارشش‌تا بیست‌وچاره                       ریاضی کاری داره؟

چارهفتا بیست‌وهشته                          گل‌تویِ باغ و دشته

چارهشتا سیّ‌ودوتّاست                       این عدد الفباست

چارنُه تا شد سی‌وشش                        چه‌خوبه علم و دانش

پنج و بکن ضرب پنج                           می‌رسی به بیست‌‌وپنج

پنج‌شش‌تا سی‌تا عدد                          سی جزء قرآن شود

پنج هفتا شدسی‌وپنج                          تب می‌کنه دماسنج

پنچ‌ هشتا می‌شودچِل                          سنّ ِ یه مردِ کامل

نُه که بشه ضرب پنج                            چهلّ‌وپنجِ بی‌رنج

شش‌شش‌تا، سی‌‌وشش‌تاست                ریاضی شهد گلهاست

شش هفتا آی بچّه‌ها                            می‌شه چهلّ و دوتّا

ضربِ شش هشتا شود                           چهلّ و هشتا عدد

شش نُه تا پنجاه وچار                         خسته شدی نکن کار

هفت‌هفتا شد جوابش                          چهلَ‌ونه تا کشمش

هَفت‌هشتا پنجاه‌وشش                         «پلنگ و شیره‌ نامش»

نُه‌هَفتا شصت‌وسه تاست                       سنِ رّسول خداست

هشت‌هشتا شصت وچاره                     اینکه سؤال نداره

نُه‌هشتا هفتادو دوست                         کربلا در یادِ توست

جواب نُه‌نُه ‌تا چیست                           هشتا‌دویک، جزاین‌نیست

منبع www.riaziane.irVISION