آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش ریاضیات به کودکان و دانش آموزان

آموزش ریاضیات, ریاضی کودکان, دانش آموزان

آموزش ریاضیات به کودکان و دانش آموزان

گفته‌های معلمان حاکی از آن است که‌ ریاضیات یک فیلتر اجتماعی است و تعداد زیادی از دانش‌آموزان را از داشتن زندگی امیدبخش دل‌سرد و محروم می‌کند.

اما چه بسیار کسانی که در داخل و خارج از جریان آموزش بر این عقیده‌اند که از لحاظ اقتصادی و همین‌طور اخلاقی،آموختن‌ ریاضیات باید حقی عمومی شناخته شود.

از کتاب‌های داستانی می‌توان برای‌ ایجاد انگیزه در کودکانی که در یادگیری‌ ریاضی مشکل دارند،استفاده کرد.

استوارت جی مورفی متخصص آموزش‌ دیداری،معتقد است:«بسیاری از کودکان‌ در یادگیری ریاضیات مشکل دارند.بعضی‌ از آن‌ها ویژگی‌های دیداری دارند و در دریافت مفاهیم ریاضی از طریق آموزش‌ شفاهی و عددی با دشواری روبه‌رو هستند.

یادگیری ریاضی در دوران تحصیل، مشکل حاد بسیاری از کودکان است.با کتاب‌های داستانی کودکانه‌ای که دارای‌ مفاهیم ریاضی هستند،می‌توان ریاضیات‌ را وارد زندگی کودکان کرد.

بسیاری از دانش آموزان یادگیرنده‌هایی‌ دیداری هستند.این موضوع شاید نتیجهء رشد آنان در جامعه‌ای بصری باشد.

به هر صورت، نمودارها و چارت‌های دقیق می‌توانند در یادگیری مفاهیم ریاضی به صورت دیداری‌ به آنها کمک کنند.

تعداد زیادی از آموزش‌های دیداری را می‌توان با موقعیت خاص کلاسی تطبیق‌ داد. معلم‌ها می‌توانند دانش‌آموزان را به‌ تهیهء نمودارهایی با مفاهیم ریاضی و استفاده‌ از آن‌ها در کلاس تشویق کنند.

همچنین می‌توانند پوسترها و کتاب‌هایی‌ مرتبط با مفاهیم ریاضی درست کنند.

یک‌ نمایش دیداری،می‌تواند نموداری از مقدار فروش یک نانوایی یا جدولی از زمان مراسم هادر مدرسه باشد.

دانش‌آموزان می‌توانند با همکاری یکدیگر نقشهء کلاس یا کتابخانه و یا تمام مدرسه را نیز بکشند.

زمانی که دانش‌آموزان عکس‌هایی با مفاهیم ریاضی تهیه می‌کنند،مفاهیم‌ انتزاعی را راحت‌تر می‌فهمند.

عکس‌های‌ کتاب‌ها، وعکس هاییی از خاطرات زندگی مدل‌هایی برای این نوع نمایش‌ دیداری مفاهیم ریاضی هستند.

آموزش ریاضی از طریق حل مساله ، می‌تواند تجربهء مثبتی باشد.بسیاری از دانش‌پژوهان می‌گویند: «ریاضیات و علوم می‌توانند وسیله‌ای برای‌ سنجش وضعیت نظام آموزشی باشند.»

آمار نشان می‌دهد که بعضی از دانش‌آموزان‌ در درس‌های علوم و ریاضی بیش‌تر از دیگران موفقیت دارند.

برای بسیاری از مردم ریاضی فراتر از یک موضوع ساده است و رابطی بین آن‌ها و مفاهیم نضباطی است.

دربارهء«اضطراب ریاضی»،از نوجوانان و جوانان زیاد شنیده‌ایم.

هنوز میلیون‌ها دانش‌آموز اجازه می‌دهند،ترس‌ از ریاضی یادگیری مطلوب آن‌ها را محدود کند.

نگرانی از آموختن ریاضی قبل از نوجوانی و بلوغ شروع می‌شود؛یعنی زمانی‌ که هنوز دانش‌آموزان کوچک هستند. ادبیات کودکان می‌تواند این نگرانی‌ها را تا حدودی کاهش دهد و راه‌های مهیجی را برای درک ریاضی و مفاهیم آن پیش پای‌ کودکان بگشاید.


VISION