آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش عدد و شمارش ریاضی دوم دبستان (درس سوم)

برای شمارش تعداد شکل ها یا اشیا راه های مختلفی وجود دارد. در این بخش به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم

مطالب مرتبط :
آموزشریاضیآموزشریاضیدومدبستانآموزشریاضیازمبتدیتاپیشرفتهسایتآموزشریاضیآموزشتصویریریاضیآموزشعددوشمارشارقام

VISION