آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش عدد و شمارش ریاضی دوم دبستان (درس سوم)

برای شمارش تعداد شکل ها یا اشیا راه های مختلفی وجود دارد. در این بخش به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم

VISION