آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش معادله (ریاضیات پایه)

آشنایی با معادله

به معادله ی زیر توجه کنید:


به x=2 یک جواب این معادله گفته می شود.آیا این معادله جواب های دیگری هم دارد؟

به جواب معادله معمولا ریشه هم گفته می شود.


تمرین : حالا سعی کنید خودتان معادله زیر را حل کنید.

الف ) آیا X=-3 یک ریشه ی این معادله است؟چرا؟

ب) آیا X=6 یک ریشه ی این معادله است؟ چرا؟

VISION