آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش واژه سازی از طریق بازی با حروف الفبای فارسی

حسین محققی، ابوالقاسم یعقوبی، ساره قایمی
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی – دوره ۵، شماره ۴، بهار ۱۳۹۵


یک از دغدغه های همیشگی دانش روان شناسی تربیتی ارایه روش هایی برای افزایش خلاقیت کودکان است که این نگاه گاهی نیازمند بررسی روش ها در بازی ها و رفتارهای گذشتگان است.
هدف: خلاقیت وروش های ارتقاء آن یکی ازدغدغه های همیشگی جامعه علمی است و لذا در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر بازی با حروف الفبای فارسی بر خلاقیت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی بود.
روش: روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی شهر همدان که در سال ۱۳۹۲ در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دادند. ابزار ها در این پژوهش آزمون هوش ریون رنگی کودکان، آزمون خلاقیت تورنس فرم ب و بازی با حروف الفبای فارسی بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس یک متغیره و چند متغیره، آزمون تعقیبی و برای محاسبه مداخله آزمایشی بر متغیر های خلاقیت از اندازه اثر به روش گلاس استفاده شد.
یافته: نتایج نشان داد که آموزش واژه سازی از طریق بازی با حروف الفبای فارسی باعث افزایش کل نمره خلاقیت و زیرمولفه های آن در دانش آموزان شده است.
بحث : بنابراین به نظرمی رسد که خلاقیت به عنوان یک متغیر تغییرپذیر متاثراز بازی به عنوان یک روش موثراست.

آموزش الفبای انگلیسی به کودکان

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۶۸ + ۹ =
 
VISION