آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش پاره خط و زاویه ها

آموزش ریاضی , دانلود PDF ریاضی , آموزش پاره خط , آموزش زاویه ها , آموزش درس ریاضی

پاره خط

پاره خط بخشی از خط است که دو نقطه را به هم متصل می کند.

یک پاره خط نقطه پایان مشخصی دارد. خط به تنهایی به معنای خطی است که نفطه پایانی ندارد اما پاره خط به معنای خطی است که درای نقطه پایانی است.

زاویه ها

زاویه ها نام های مختلفی دارند. هر مقدار که زاویه تغیر می کند اسم آن نیز تغییر می کند.

دقت داشته باشید که چه چیزی را محاسبه می کنید.

همانطور که مشاهده می کنید هر دو تصویر یک خط می باشد اما تفاوت در قسمت درخواست شده برای اندازه گیری می باشد. پس دقت داشته باشید که کدام قسمت از ما برای اندازه گیری درخواست شده است.

زاویه مثبت و منفی

زاویه مثبت زاویه ای است که درجهت خلاف عقربه های ساعت حرکت می کند.

زاویه منفی زاویه ای است که در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.

اگر احساس می کنید که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید می توانید از سیستم تدریس خصوصی موسسه ریاضیات ویژن استفاده کنید.

با شماره 09194984323  تماس حاصل فرمائید.

آموزش پاره خط و زاویه ها

VISION