آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش کسر و عدد مخلوط (ریاضی ششم)

در سال های قبل مفهوم کسر و انواع آن را فرا گرفتید.برای یادآوری به ذکر چند مورد می پردازیم:

۱-کسر مساوی با یک: کسرهایی هستند که صورت و مخرج آن ها با هم برابرند مثل:۳/۳ و ۱۶/۱۶ و ۵۴/۵۴

این کسرها همیشه معادل با عدد یک هستند.

۲-کسر مساوی با صفر: کسرهایی هستند که صورت آن ها صفر باشد. مثل : ۰/۲۸ و ۰/۷ و ۰/۱۴

این کسرها همیشه معادل با عدد صفر هستند.

۳-کسرهای کوچک تر از واحد:کسرهایی هستند که صورت آن ها کوچک تر از مخرجشان است.

۴-کسرهای بزرگ تر از واحد: کسرهایی هستند که  صورت آن ها بزرگ تر از مخرجشان است.

در همین زمینه آموختید که از کسرهای بزرگ تر از واحد می توان عدد مخلوط به دست آورد.پس عدد مخلوط شکلی دیگر از کسر بزرگ تر از واحد است.

برای یادآوری چگونگی تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط و برعکس، به دو نکته ی زیر می پردازیم:

الف)اگر بخواهیم کسر بزرگ تر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل کنیم، باید صورت را بر مخرج تقسیم کنیم ،عدد موجود در خارج قسمت نشان دهنده ی مقدار واحد کامل ، باقی مانده نمایانگر صورت ، مقسوم علیه نمایانگر مخرج می باشد.پس حواسمان باشد که مخرج کسر تغییری نکرد.

ب)اگر بخواهیم عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنیم ابتدا رقم واحد کامل را در مخرج ضرب می کنیم سپس حاصل به دست آمده را با صورت جمع می کنیم. عددی که به دست می آید به عنوان صورت کسر قرار می گیرد و مخرج کسر همان عدد قبلی باقی می ماند.

 

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۶۴ - ۳ =
 
VISION