آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آموزش گرد کردن در ریاضی ششم دبستان

در روش گرد کردن باید به مقادیری که از تقریب مورد نظر کمترند ، توجه کنیم . در جدول ارزش مکانی زیر وقتی تقریب کمتر از ۱۰۰ مورد نظر است ، از ۹ ده تایی ، ۵ یکی ، ۲ تا یک دهم ، ۳ تا یک صدم و ۷ تا یک هزارم  صرف نظر می شود و به جای آن ها صفر قرار می دهیم. اما چون عدد ۲۳۷/۳۹۵ به عدد ۴۰۰ نزدیک تر است ، رقم ۳ به ۴ تبدیل می شود.

در روش گرد کردن قاعده بر این است که اگر نخستین عدد از عددهایی که حذف می کنیم ، برابر ۵ یا بزرگتر از ۵ باشد ، باید به آخرین رقمی که حذف نمی شود یک واحد اضافه کنیم. مثلا اگر بخواهیم عدد ۸۷۴/۲۸ را با تقریب کمتر از ۱/۰ گرد کنیم ، آنرا به صورت ۹۰۰/۲۸ می نویسیم.

اما اگر نخستین رقم از رقم های حذف شده کوچکتر از ۵ باشد ، رقم های باقیمانده را دست نمی زنیم.

مثلا اگر بخواهیم عدد ۸۷۴/۲۸ را با تقریب کمتر از ۰۱/۰ گرد کنیم ، آنرا به صورت ۸۷۰/۲۸ می نویسیم.

برای محاسبه مقدار تقریبی یک عدد به روش گرد کردن از روش دیگری هم می توان استفاده کرد.

مثال: مقدار تقریبی ۶۳/۹۷ را با تقریب کمتر از یک به روش گرد کردن حساب کنید.

مثال: اندازه طول میز معلم ۲۶/۱ و عرض آن ۷۶/۰ متر است ، مساحت میز معلم را با تقریب کمتر از ۰۰۱/۰             الف) به روش قطع کردن.          ب) به روش گرد کردن به دست آورید.

 

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۵۴ - ۹ =
 
VISION