آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
آیا می دانستید های ریاضی

آیا می‏دانید مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي 14/3 را 2500 سال پيش كشف كرده بودند.

آیا می‏دانید آنها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين عدد استفاده مي كردند.

آیا می‏دانید عدد پي ۳.۱۴ در علم رياضيات از مجموعه اعداد طبيعي محسوب مي شود

آیا می‏دانید اين عدد از تقسيم محيط دايره بر قطر آن به دست مي آيد

آیا می‏دانید كشف عدد پي جزو مهمترين كشفيات در رياضيات است

آیا می‏دانید كارشناسان رياضي هنوز نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از اين عدد پيش بيني كنند

آیا می‏دانید عده زيادي مصريان و برخي ديگر، يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانستند

آیا می‏دانید بررسي هاي نشان مي دهد هخامنشيان هم با اين عدد آشنا بودند.

آیا می‏دانید مهندسان هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقسيم مي كردند. سپس

آیا می‏دانید در داخل هر قسمت تقسيم شده، هلالي معكوس را رسم مي كردند

آیا می‏دانید اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند

آیا می‏دانید محاسبات اخير، مهندسان سازه تخت جمشيد را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نحوه ساخت آنها،‌ فشاري كه

آیا می‏دانید بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش در مقاطع ستون ها ياري مي كرد

آیا می‏دانید اين مهندسان براي به دست آوردن مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقم اعشار محاسبه كنند

آیا می‏دانید داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در 521 سال پيش از ميلاد دستور ساخت تخت جمشيد را مي دهد و

آیا می‏دانید تا سال 486 بسياري از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند

VISION