آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
ارتباط بین حروف انگلیسی و اعداد ریاضی

دنیای ریاضیات سرتاسر راز های زیباست... امروز با یکی از این راز ها همراه ما باشید.

یک مطلب فوق العاده که شاید مدتی در موردش فکر کردن ارزشش را داشته باشد:

اگر حروف زیر :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
بترتیب برابر باشد با:
۱ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ , ۶ , ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۴ , ۱۵ , ۱۶ , ۱۷ , ۱۸ , ۱۹ , ۲۰ , ۲۱ , ۲۲ , ۲۳ , ۲۴ , ۲۵ , ۲۶
آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
Hard work=تلاش سخت
H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%
آیا دانش ما را ۱۰۰% به موفقیت میرساند؟
Knowledge=دانش
K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%
عشق چطور؟؟؟
Love=عشق
L+o+v+e=12+15+22+5= 54%
خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
اما نه…!!!
پس چه چیز ۱۰۰% را میسازد ؟؟؟
پول
Money=پول
M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%
اینها کافی نیستند؛
پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
نگرش…!!!
Attitude=نگرش
A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%
آری…
اگر نگرشمان را به زندگی و خردمان را متناسب با این منطق ریاضی تغییر دهیم، انگاه با دید بهتری به جهان مینگریم


VISION