آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
اشتراک مجموعه ها ریاضی نهم

اشتراک مجموعه ها چیست؟, تعریف اشتراک مجموعه ها

اشتراک مجموعه ها (1)

اشتراک ۲ مجموعه B,A مجموعه ای است شامل همه عضوهایی است که هم عضو A و هم عضو B هستند و با نماد اشتراک مجموعه ها (2) نشان می دهیم.

اشتراک مجموعه ها | ریاضی نهم

VISION