آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
اعداد میخی
عدد نویسی درایران باستان وعدد نویسی بابلیان: (عدد نویسی به شیوه ی خط میخی)

عدد نویسی در این دوره از دو شکل تشکیل شده بود که به دو صورت میخ عمودی که واحد و میخ افقی که 10

واحد است تشکیل شده بود .  VISION