آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
انواع اتحادها (ریاضی نهم)

اتحادها اعمالی هستند که با توجه به آنها می توان جمله و عبارات ریاضیاتی را مختصر و رحت تر نوشت.

انواع اتحادها

اتحاد مربع دو جمله ای

تحاد مربع سه جمله ای

اتحاد کزدوج

اتحاد یک جمله مشترک

اتحاد مجموع مکعبات دو جمله (اتحاد چاق و لاغر)

اتحاد مکعب دو جمله

برای اطلاعات بیشتر فایل pdf زیر را دانلود کنید

دانلود

دانلودبا تشکر از کانال دهم و نهم

VISION