آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
این الگوی سخت ریاضی را می توانید حل کنید؟ (معمای ریاضی)

۱-۱۱-۲۱-۱۲۱۱-۱۱۱۲۲۱-۳۱۲۲۱۱-۱۳۱۱۲۲۲۱-. . . .

اگر موفق به کشف این قانون نشدید نگران نشوید. ریاضی دان معروف اینگلیسی معاصر به نام جان کانوی وقتی برای اولین بار با این الگو برخورد کرد بعد از ساعت ها تفکر نتوانست آن را حل کند. اما وقتی که یکی از دوستانش قانون الگو را به او گفت, کانوی پی برد اطلاعات لازم برای کشف الگو این است که: (یک نفر فقط بلد باشد که تا عدد ۳ را بشمارد!)

این الگوی سخت ریاضی را می توانید حل کنید؟ (معمای ریاضی)

VISION