آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
با حل معمای انیشتین ثابت کنید باهوش هستید

مي گويند انيشتن اين معما را در قرن نوزدهم ميلادي طرح کرده و به گفته او شما هم با حل اين معما باهوش بودن خود را ثابت کنيد …
با حل معمای انیشتین ثابت کنید باهوش هستید
-در خياباني ، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
-در هر يک از اين خانه ها يک نفر با مليتي متفاوت از ديگران زندگي مي کند.
-اين پنج صاحبخانه هر کدام نوشيدني متفاوت مي نوشند ، سيگار متفاوت مي کشند و حيوان خانگي متفاوت نگهداري مي کنند.

سوال: کداميک از آنها در خانه ، ماهي نگه مي دارد؟

با حل معمای انیشتین ثابت کنید باهوش هستید

VISION