آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
با رفتارهای خرابکارانه بچه ها چه باید کرد؟

گاهی اوقات ممکن است رفتار های فرزندتان خرابکارانه باشد و باعث دردسر شما شود.

متاسفانه ، بدون توجه به‌اینکه تا چه اندازه کودکان را در سنین مختلف می شناسید بعضی‌از بچه ها دردسر ساز می شود. بسیاری‌از مادران فرزندان خود را خرابکار معرفی می کنند و این وجه تسمیه آنقدرها غیرمتعارفی نیست.

اگر فرزند شما به‌طور غیر معمول خرابکار باشد ، بهترین کاری که میتوانید انجام دهید اطلاع از(( چرا )) ی آن است. مانند سایر رفتارهای نامطلوبی که شرح داده ایم خرابکار بودن ممکن است ناشی‌از ناراحتی های جسمانی و تنی باشد.

کودک تحریک پذیر خرابکار ممکن است کودک ناراحتی باشد. ممکن است از یک واکنش آلرژیک نسبت‌به جنبه‌هایی‌از محیط رنج ببرد که به‌احتمال زیاد ریشه در مواد غذایی مصرفی او دارد. دست کم به‌وجود این امکان توجه داشته باشید و آن را کنترل کنید.

ممکن است رفتار تخریب کننده ناشی‌از یک ناخشنودی شخصی باشد. مثلا کودک ممکن است نسبت به‌خواهر و برادرش حسادت ورزد. در این صورت باید به‌فرزند خود اطمینان بدهید که او را دوست دارید.

او را خاطر جمع کنید که خواهان او هستید و او برای شما مهم است . رفتار تخریب کننده ممکن است ناشی از این حقیقت باشد که کودک مایوس و ناراحت است.

ناراحتی او ممکن است ناشی‌از محدودیت قائل شدن های شما یا ناشی از شکست و ناتوانی های خود او باشد. سعی کنید در صورت امکان‌از اقدامات محدود کننده او بکاهید.به او امکان بدهید که با موفقیت بیشتری کار یا بازی کند.

در ادامه مطلب به‌موارد خاصی که‌از آن برای تخفیف رفتار ویرانگر فرزند خود میتوانید استفاده کنید ،استفاده شده است:

۱٫ خانه و محل سکونت خود را به‌دقت وارسی کنید. کدام یک‌از اشیاء و وسایل منزل را میتوانید جا به‌جا کنید ، یا آن را کنار بگذارید تا کودک با آنها سرگرم نشود؟

۲٫ تمام درهای کمد و قفسه را قفل کنید.

۳٫ برای فرزند خود حیاط خلوت محصور شده ای تدارک ببینید که او بتواند آنجا به‌خیال راحت بازی کند ،از در و دیوار آن بالا برود ، یا با آب و خاک و گل موجود در آنجا بازی کند. میتوانید برای او ، تحت نظارت خود ، چکش یا اره ی مخصوص کودکان را تدارک ببینید.

۴٫ سعی کنید از شرایطی که احتمالا میتواند به‌حادثه منجر شود اجتناب کنید .به عنوان مثال آوردن یک توپ بازی به‌درون اتاق میتواند به‌شکسته شدن شیشه های اتاق منتهی گردد.

۵٫ برنامه ای بریزید که افراد بالغ خانواده یا خارج از خانواده ، هر کدام مدتی حرکات یا بازی کودک را تحت نظر بگیرند. مادر به‌تنهایی نمیتواند در تمام مدت شبانه روز یک تنه از فرزند خود مراقبت کند.

از سوی دیگر اغلب اوقات مردها بهتر از زن ها میتوانند فرزندان خود را کنترل کنند.

۶٫ از همه این ها مهمتر بکوشید تا حد امکان او را به‌مراکز عمومی نبرید. به ویژه از بردن او به‌فروشگاه ها که رفتار خرابکارانه او میتواند اسباب ناراحتی و بروز حوادث ناخوشایند شود احتراز کنید.

۷٫ و سرانجام بپذیرید که بسیاری از اشیاء منزل در اثر بازی کودک خراب شوند و از بین بروند.

اما اگر رفتار کودک خرابکار به‌نظر عمدی می رسد میتوانید به‌موارد زیر توجه کنید :

۱٫ اگر فرزند شما روزنامه های پدرش را مچاله یا پاره می کند و یا مواظب کتاب های شما نیست ،به او کاغذ یا روزنامه ای بدهید تا از آن او باشد و با آن هر کاری را که مایل است انجام دهد.

۲٫ اگر کتاب های خودش را پاره می کند ،به او کتاب هایی با جلد پارچه ای محکم بدهید تا سنش به‌حدی برسد که از این کار اجتناب نماید.

۳٫ اگر به‌سراغ کشوهای میز میرود ، تا حد امکان این کشوها را قفل کنید . همچنین به‌او کشو یا قفسه ای از آن خود بدهید تا اشیاء خود را در آن نگهدارد.

۴٫ اگر روی دیوارها نقاشی می کند ، دیواری در اتاق خودش را به او اختصاص دهید. روی این دیوار تخته ای برای نوشتن و نقاشی کردن ، کاغذ سفید و یا چیزی که بتواند روی آن خط کشی کند قرار دهید.

۵٫ اگر به‌بهترین مبلمان شما ضربه‌وارد می کند ،به او شیء دیگری بدهید تا بر آن مشت بکوبد و ضربه وارد کند. میتوانید به‌او چوب و تخته و چکشی بدهید تا ضرباتش را به‌روی چوب فرود آورد. در این حال مراقبت از او لازم است.

۶٫ اگر قیچی شما را برمی دارد و از آن استفاده های مخرب می کند ،به او قیچی های کند و یا قیچی های مخصوص بچه ها بدهید تا کاغذ و پارچه متعلق به‌خودش را با آن ببرد.

۷٫ اگر به‌سراغ کتاب شما میرود ، به او کتابی‌از آن خودش بدهید. هر چند ممکن است او کتاب خوانده شده شما را به‌کتاب خودش ترجیح دهد.

۸٫ اگر کثیف کاری را دوست دارد ،به او چیزهایی‌از قبیل گل ، ماسه ، یا رنگ بدهید تا زیر نظر بزرگترها با آن بازی کند.

۹٫ یکی‌از مهمترین راه های درمانی کودکان خرابکار فراهم آوردن موادی برای اوست که بتواند آنها را از هم پاره کند.

در پس همه ی این پیشنهادات به‌مضمون واحدی پی می برید :به کودک خرابکار وسیله ای بدهید تا انرژی مخرب خود را تخلیه کند ؛ تا این که به‌سن و سالی برسد تا بتواند با مسایل برخورد سازنده تر داشته باشد.

VISION