آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
برخی از فواید پازل برای کودکان

کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود.

حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.

این بازی به کودک می آموزد که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازد.

کودک، با استفاده از پازل های مکعبی، مفهوم سطح و حجم و ارتفاع را یاد می گیرد.

 

VISION