آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش: آدمک بعدی کدام است؟!


به شکل بالا نگاه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق شکل موجود مشخص کنید کدام آدمک باید در جای خالی قرار گیرید؟


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

آدمک شماره 2VISION