آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اشکال رنگی

تست هوش اشکال رنگی

تعدادی شکل داریم. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، جواب درست را بیابید
راهنمایی : توجهتان را به رنگ ها و شکل ها معطوف کنید...


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه 1  

VISION