آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اعداد به همراه پاسخ
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


34

در هر سطر از میانگین عدد اول و اخر عدد وسط حاصل می شود

VISION