آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اعداد به همراه پاسخ
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


34

در هر سطر از میانگین عدد اول و اخر عدد وسط حاصل می شود

مطالب مرتبط :
تست هوش اعدا تست هوش تصویری تست هوش به همراه پاسخ

VISION