آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اعداد( سری جدید )


به نظرتون پاسخ صحیح کدام گزینه هست؟


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

جواب 35 هست بخاطر اینکه همیشه در محاسبات ریاضی اولویت با ضرب هست و سپس جمع و تفریق 
5x5=25
5+25+5=35

VISION