آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش الگوها


یک سطح کاشیکاری شده داریم. می خواهیم از بین ۹ گزینه ی داده شده، گزینه یا گزینه هایی که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه های 1، 2 و 5

VISION