آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش اندازه سیب ها

تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز مختلف سیب در اختیار داریم؟

پاسخ:
.
.
.
.
.
.
.
۷ سایز متفاوت سیب در اختیار داریم.
VISION