آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش بسیار جالب ظرف آب با پاسخ

اگه شیر آب رو باز بزاریم کدوم یک از ظرف ها زودتر پر میشه؟

جواب در پایین

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ظرف شماره ۳ زودتر از بقیه پر میشود.

ظرف ۱ و ۲ چون لوله خروج آب در قسمت پایین وجود دارد، تا زمانی که ظرف ۳ و ۴ پر نشود خالی می مانند. اما ظرف ۳ شبیه به قوری هست و تا زمانی که سر ریز نشود آب از لوله آن نخواهد شد. بنابراین زودتر از ظرف ۴ پر میشود.

تست هوش بسیار جالب ظرف آب با پاسخ

VISION