آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش بینایی : پیداکردن گربهبه این عکس نگاه کنیم. به دنبال یک گربه می گردیم که در این تصویر پنهان شده. آیا می توانید ظرف سی ثانیه یا کمتر پیدایش کنید؟


پاسخ:

.

.

.

.

.

این هم از گربه تنبل معمای ما


VISION