آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش تصویری جدید با پاسخ


در جای علامت سوال چه عددی قرار می گیرد؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: 12✅
اعداد بیرونی مضربی از اعداد داخلی روبرویشان هستند
اعداد داخلی ۲ تا ۹ است که در یکی از اعداد ۱ تا ۸ غیر از ۳ ضرب شده اند پس عدد ۴ هم در ۳ ضرب میشه تا چرخه اعداد از ۱ تا ۸ کامل بشه
پس جواب میشه ۱۲

VISION