آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش تصویری شمارش مداد


تعدادی مداد داریم. می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

72 عدد مداد

4×18=72

VISION