آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش تعداد فرزندان
در یک خانواده، هر بچه دست کم 4 برادر و 2 خواهر دارد، کمترین تعداد فرزندان این خانواده، چند تا است؟


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

8 فرزند.

اگر هر پسر دست کم 4 برادر داشته باشد، پس کمترین تعداد پسران، 5 نفر خواهد بود.

اگر هر دختر، دست کم 2 خواهر داشته باشد، پس دست کم 3 دختر در این خانواده وجود دارد. 

VISION