آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش تعداد مربع هادر شکل فوق، چند مربع وجود دارد؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


24 مربع

VISION