آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش : تفاوت ها را بیابید

یک عکاس در آفریقا مشغول شکار لحظه هاست! البته دو عکس از او به دستمان رسیده که با هم تفاوت هایی دارند. آیا می توانید بگویید دقیقا چند تفاوت؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

6 تفاوت

مطالب مرتبط :
تست هوش تصویری تست هوش تفاوت تصاویر

VISION