آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش: تمام مثلث‌های شکل را بشمارید.
در شکل بالا، چه تعداد مثلث می توانید بشمارید؟پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

۲۴ مثلث

VISION