آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش جدول

به جدول بالا نگاه کنید. آیا می توانید مشخص کنید جای علامت سؤال چه عددی باید قرار گیرد.
[با کمی دقت می توانید به راحتی جواب تست هوش را بیابید....]
پاسخ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عدد 55.
هر عدد بیانگر موقعیت قرار گرفتنش در جدول است به این ترتیب که رقم یکان معادل ستون جدول، و رقم دهگان، معادل سطر جدول می باشد.

VISION