آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
۲ تست هوش جذاب و جدید

با توجه به رابطه حروف دو حرف مورد نظر را بیابید

تست هوش های جذاب ریاضیانه (1)

جدول سودوکو

تست هوش های جذاب ریاضیانه (2)

۲ تست هوش جذاب و جدید

VISION