آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاصهمانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید! آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

98

مجموع هر عبارت منهای یک را در عدد اول ضرب میکنیم:

7+8=15

15-1=14

7×14=98

VISION