آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش دایره اضافی

به گزینه های شکل بالا نگاه کنید. یکی از آنها باید حذف شوند. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟پاسخ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

گزینه ۵

تمام گزینه های دیگر یکی هستند و فقط دوران یافته اند.

مطالب مرتبط :
تست هوش سیب iq تست های جدید دانلود مجموعه تست هوش

VISION