آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش رابطه بین اعداد
رابطه بین مثلث ها را و اعداد را پیدا کنید و به جای علامت سوال عدد مناسب را قرار دهید.

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

عدد ۵

(2×5)-2=8
(2×7)-5=9
(3×1)-2=1
(4×3)-7=5

 
VISION