آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش ساعتدر شکل بالا چهار ساعت می بینیم. آیا می توانید بگویید عقربه ساعت شمار در ساعت چهارم، روی چه عددی قرار خواهد داشت؟پاسخ:
.
.
.
.
.
.
.
.

4.5

حاصلضرب عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در هریک از ساعت ها، برابر 36 می شود.

VISION