آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش سخت (عدد مورد نظر چیست؟)

با توجه به روابط اعداد عدد مور نظر را پیدا کنید.تست هوش سخت
VISION