آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش سکه ها

با توجه به تصویر بالا ، اگر دایره ای به قطر چهار سکّه داشته باشیم، حداکثر چند سکّه در آن می توانیم جای دهیم؟

پاسخ در انتهای صفحه

|

|

|

|

|

|

حداکثر یازده سکه (و البته کمی هم فضای اضافه باقی می ماند!)

(بد نیست بدانید کمترین قطر دایره ای که بتوانیم ۱۱ سکه در آن قرار دهیم، برابر ۳/۹۲۴ سکه خواهد بود.)

VISION