آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش سکه های طلا
سه دوست گنجی حاوی 7000 سکه طلا پیدا می کنند. داخل صندوق گنج، کاغذی می یابند که معمایی را مطرح کرده است. این سه دوست با یکدیگر چنین قرار می گذارند و آن را مکتوب می کنند:
" -- سکه ها به صورت زیر بین ما تقسیم شد: نفری 2000 سکه طلا
  -- 1000 سکه باقیمانده، به فردی تعلق خواهد گرفت که پاسخ معمای گنج را بیابد.
 -- تنها وقتی هر کدام از ما می تواند سهمش را بردارد که معما حل شده باشد!"
و حال صورت معمای گنج:
"تمام این سکه ها در اختیار شماست، تعیین کنید حداقل چند سکه لازم است تا بتوانید آنها را طوری بچیند تا هر کدام از سکه ها، دقیقا 3 سکه دیگر را لمس نماید؟ "
فکر می کنید آیا راه حلی برای این معما وجود دارد؟ چگونه؟پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

4 سکه!
سه سکه را طوری مماس می چینیم که تشکیل یک مثلث دهند. سپس سکه چهارم را بر روی این مثلث و در وسط آن قرار می دهیم.
VISION