آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش ظرف آب

تست هوش ظرف آبدر این قسمت از سایت ویژن برای شما عزیزان یک سوال هوش طراحی کرده ایم.


کدام ظرف اول پر می شود؟

VISION