آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش ماهی های ریاضیدان
سه ماهی داریم که به نظر اهل ریاضیات هستند!
آیا می توانید با توجه به منطق و رابطه اعداد، به جای علامت سوال، عدد مناسب را قرار دهید؟
سطح دشواری تست هوش: نسبتا ساده
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

14
عدد مقابل دهان هر ماهی، برابر نصف حاصلضرب اعداد مقابل دمش است.

مطالب مرتبط :
تست هوش ماهی های ریاضیدان تست هوش های ریاضی تست هوش ماهی

VISION