آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش مداد شمعی

در یک خانواده چهار بچه به نام های مینا، سیما، سینا و نیما وجود دارند. آنها 8 مداد شمعی دارند که دو به دو همرنگ هستند که شامل قرمز، آبی، زرد و سبز می باشند. تمام چیزی که از آنها می دانیم این است که هر فرد تنها دو مدادشمعی دارند که رنگ های متفاوتی دارند.

یکی از آنها مدادشمعی های زرد و آبی دارد. یکی دیگر از آنها مدادشمعی های سبز و آبی. مینا مدادشمعی زرد ندارد. سینا یک مدادشمعی سبز دارد ولی مدادشمعی قرمز ندارد. سیما یک مدادشمعی زرد دارد. نیما یک مدادشمعی آبی دارد ولی مدادشمعی سبز ندارد.

آیا می توانید با داشتن این اطلاعات مشخص کنید هر کدام از این خواهر و برادرها، چه رنگ هایی دارند؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

مینا: مدادشمعی قرمز و سبز

سیما: مدادشمعی زرد و قرمز

سینا: مدادشمعی سبز و آبی

نیما: مدادشمعی آبی و زرد

VISION