آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش مکعب نادرست

همانطور که در شکل بالا می بینید، مکعبی داریم که باز شده است. حال اگر آنرا مجددا تا بزنیم تا به یک مکعب برسیم، کدام یک از گزینه ها، بوجودنمی آید! 
پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

گزینه شماره 3 را نمی توان با تا زدن شکل باز شده، ایجاد کرد.

VISION