آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش نقطه ها


تعدادی مربع داریم که بر روی هرکدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد. با توجه به منطق شکل، بجای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

پاسخ:
.
.
.
.
.
.

گزینه 4

در هر سطر، نقاط سیاه از هم کم می شوند و نقاط سفید از هم

VISION