آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش چهار عدد 5
آیا می توانید با استفاده از 4 تا عدد 5، و بکارگیری هر تعداد از چهار عمل اصلی (+،−،×،÷) که لازم می دانید، اعداد 0، 1، 2 و 5 را بسازید؟

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یکی از جواب های ممکن:
5 − 5 + 5 − 5 = 0
5 − 5 + 5 ÷ 5 = 1
5 ÷ 5 + 5 ÷ 5 = 1 + 1 = 2
5 × (5 − 5) + 5 = 5
VISION