آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش چوب کبریت


به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید. در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟

پاسخ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35 مربع


VISION