آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
تست هوش کشف رابطه بین اعدادبا توجه به روابط موجود بین این اعداد، چه عددی باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

794

این سری از اعداد با رابطه زیر تعریف می شوند:

11 + 21 + 31 = 6  
1
2 + 22 + 32 = 14
1
3 + 23 + 33 = 36
1
4 + 24 + 34 = 98
  1
5 + 25 + 35 = 276
  1
6 + 26 + 36 = 
794

 

 

VISION